Privacy policy

Privacyverklaring Chris Verheyde Comm.V

 
1. Inleiding
Chris Verheyde Comm.V hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Chris Verheyde Comm.V houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u heeft. (de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG). De persoonsgegevens worden verwerkt door Chris Verheyde Comm.V, Fosterpark 2 bus 201, 8000 Brugge en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.?

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens              
Voor vragen inzake de verzameling en de verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds terecht bij Chris Verheyde via email chris.verheyde@skynet.be of info@chrisverheyde.be.
Chris Verheyde Comm.V Fosterpark 2 bus 201, 8000 Brugge (maatschappelijke zetel)
Chris Verheyde Comm.V Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge (werkadres)
 
3. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?
Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

3.1. Wanneer u rechtstreeks met ons in contact bent als (potentiële) klant of als leverancier
De contactgegevens die u aan ons bezorgt zoals uw voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer of GSM.
Uw functietitel
Uw bedrijf
Eventueel andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van doeleinden beschreven in punt 4.

3.2. Wanneer u rechtstreeks met ons in contact bent als kandidaat
De identiteitsgegevens die u aan ons bezorgt zoals voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer of GSM.
Uw CV
Eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van doeleinden beschreven in punt 4.

3.3. Via onze website
Bij het invullen van het contactformulier op onze website: voornaam, naam, adres, mailadres, telefoonnummer of GSM, bedrijfsnaam.
Via cookies (Google Analytics): bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering van diensten en online portalen. Privacypolicy van Google.
 
4. Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
4.1. Algemene doeleinden als (potentiële) klant of leverancier
Het leveren van (pre-)contractuele diensten
Chris Verheyde Comm.V verwerkt uw persoonlijke gegevens om deze diensten aan te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op uw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de met u te onderhouden relatie tot de opdracht, en om een factuur te verzenden.
We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden.

4.2. Algemene doeleinden als kandidaat
Loopbaanbegeleiding
De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van loopbaanbegeleiding is de wettelijke rechtsgrond.

4.3. Verwerking via onze website
Verwerking van uw gegevens op de website
We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze website om u (gepersonaliseerde) webcontent te leveren en om zo gericht mogelijk met u te communieren. Uw gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek en analyse om onze diensten en om de website te verbeteren.

5. Delen van uw gegevens
Chris Verheyde Comm.V deelt in regel geen persoonsgegevens met derden. Hierop zijn gelimiteerde uitzonderingen mogelijk, waarbij gegevens gedeeld worden met derden die het mogelijk maken voor Chris Verheyde Comm.V om haar dienstverlening te kunnen uitoefenen. Enkel de strikt noodzakelijke informatie wordt met deze derden gedeeld.
In het kader van loopbaanbegeleiding dient Chris Verheyde Comm.V info te delen met de samenwerkingspartner VDAB.
Chris Verheyde Comm.V. maakt ook gebruik van de gebruikelijke IT dienstverleners (voor mail, gegevensopslag, IT configuraties). Chris Verheyde Comm.V onderneemt maatregelen opdat deze ontvangers je recht op privacy respecteren.

6. Bewaartermijnen
Chris Verheyde Comm.V slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartijd is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.
In het kader van loopbaanbegeleiding worden uw persoonsgegevens bijgehouden conform de specifieke wetgeving, zijnde 10 jaar.

7. Welke rechten kunt u als betrokkene uitoefenen
7.1. Recht op toegang en inzage
U hebt op elk moment om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

7.2. Recht op verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgevens al dan niet te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

7.3. Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgevens om ernstige en legitieme redenen.

7.4. Recht van gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

7.5. Recht van intrekking van toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

7.6. Uitoefening van uw rechten
U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met:
Chris Verheyde Comm.V Fosterpark 2 bus 201, 8000 Brugge (maatschappelijke zetel)
Chris Verheyde Comm.V Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge (werkadres)
chris.verheyde@skynet.be.
Uw verzoek dient te bestaan uit een gedateerde, ondertekende aanvraag via post of email.

7.7. Klachten
Chris Verheyde Comm.V stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat één en ander verbeterd kan worden. We vragen u dan om opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via
Chris Verheyde Comm.V Fosterpark 2 bus 201, 8000 Brugge (maatschappelijke zetel)
Chris Verheyde Comm.V Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge (werkadres)
chris.verheyde@skynet.be.
We verzoeken om u dan voldoende te identificeren.
Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld dan hebt u ook het recht om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie)

8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Chris Verheyde Comm.V neemt passende technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

9. Wijzigingen aan de privacyverklaring.
Chris Verheyde Comm.V kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. U wordt dan ook aan geraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.


Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren:

Per brief: stuur je vraag per brief naar Chris Verheyde Comm.V, Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Sint-Andries.

Per e-mail: stuur je vraag naar info@chrisverheyde.be.

Via dit formulier. Dit is de snelste manier.

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

Met dit formulier kan je vragen stellen over de verwerking van je persoonsgegevens. Vul alle velden in en vergeet niet om een scan van je identiteitskaart op te laden als bijlage.
Welk soort vraag heeft u?
max 5mb!
Voeg hierboven een scan van je identiteitskaart toe. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen. Velden met een * zijn verplicht!

Chris Verheyde - Lieven Bauwensstraat 20 - 8200 Brugge - T 0475 65 60 52 - info@chrisverheyde.be

Ontvang de nieuwsbrief Cookie Policy Privacy Policy Contact